بلاگ

قوانین

کلیه مشتریان فروشگاه ساز ایتوشاپ پس از ساخت فروشگاه ، موظف به رعایت تمامی شرایط ذکر شده در زیر می باشند. این شرایط برای تضمین رعایت حقوق سایر مشتریان و تطابق با قوانین حاکم بر فضای فعالیت طرفین می باشد: تعاریف: مشتری: شخصی حقیقی یا حقوقی است که مشخصات وی (و یا نماینده وی) در فروشگاه …

قوانینRead More »